Eurocase B.V. te Elst
KvK 09076776

 

Artikel 1. DEFINITIES EN GELDIGHEID

In het onderstaande is met “wij” en “ons” telkens bedoeld de besloten vennootschap Eurocase B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Elst. Met “afnemer”is bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van ons goederen of diensten betrekt, daarvoor aanbieding of offerte vraagt of anderszins een of meerdere overeenkomsten met ons aangaat.
Deze voorwaarden zijn vanaf datum van depot bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem van toepassing op alle aanbiedingen en op elke met ons gesloten transactie, voorzover hiervan niet door ons en afnemer tezamen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden ook ingeval de afnemer andere of strijdige (inkoop-)voorwaarden hanteert, uitsluitend deze voorwaarden.

 

Artikel 2. OFFERTES ETC.

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met uitvoering een begin is gemaakt zoals door toezending van een acceptgirokaart tevens zijnde een bevestiging; dit is ook van toepassing op door onze vertegenwoordigers of andere personen in ons bedrijf gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken.
Het retourrecht geldt slechts indien en voorzover zulks schriftelijk is vastgelegd in de aanbieding welke de afnemer aanvaardt.
Wijzigingen van en aanvullingen op gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Wij gaan met de afnemer slechts dan een duurovereenkomst aan, indien in de betreffende overeenkomst is vastgelegd of daaruit volgt dat de transactie niet (slechts) eenmalig is maar een bepaalde duur heeft.
De door ons aangeboden produkten zijn veelal aan strenge limitering onderhevig danwel slechts in zeer kleine aantallen beschikbaar. Derhalve zijn wij gerechtigd levering te onzer discretie te limiteren/aan te passen aan de omstandigheden van het geval zonder dat daaruit enige schadevergoedingsaanspraak van afnemer resulteert. Dat laatste geldt ook als onverhoopt een serie incompleet blijft, omdat wij niet alles uit een abonnement kunnen leveren.
Mocht ondanks alle zorgvuldigheid ‘bij de acceptatie van een bestelling toch de situatie ontstaan dat een bestelling, ondanks dat hiervoor betaald is, niet (integraal) geleverd kan worden, dan zal ofwel een gelijkwaardig produkt worden aangeboden ofwel het betaalde bedrag, pro rato verminderd, per ommegaande worden terugbetaald, zonder dat afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding.

 

Artikel 3. AUTEURSRECHT

Alle door ons aan de afnemer verstrekte goederen, gegevens en/of verleende diensten die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van intellectuele of industriële eigendom of een met dergelijke rechten vergelijkbaar recht, blijven onderworpen aan onze rechten. Met genoemde rechten worden onder meer octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, modelrechten, het recht op een handelsnaam, rechten op know-how enz., bedoeld.
Wij hebben in het algemeen de bevoegdheid schriftelijk toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken of het (doen) verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde diensten en gegeven.
Indien toestemming tot (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van een dienst of gegevens aan de afnemer wordt verleend, omvat dit uitsluitend een niet-exclusieve toestemming tot gebruik op de overeen te komen wijze ten behoeve van een bepaaldelijk omschreven doel en met inachtneming van de zogenaamde persoonlijkheidsrechten ex artikel 25AW.
Het is de afnemer niet toegestaan diensten en gegevens ter verdere verspreiding direct of indirect aan te bieden en geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze, al of niet bewerkt of in gewijzigde vorm en al of niet commercieel, ter beschikking te stellen aan derden. Elk gebruik dat niet is overeengekomen, vormt een inbreuk op onze rechten. Bij inbreuk komt aan ons een boete toe ter hoogte van tenminste drie maanden van de bij ons gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, onverlet het recht op schadevergoeding.
De afnemer stelt ons onverwijld op de hoogte indien de afnemer verneemt dat de aan hem/haar verstrekte dienst of goederen of enige bewerkte versie daarvan wordt gebruikt of verspreid door een derde die daarvoor geen toestemming van ons heeft gekregen.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd diensten en goederen of soortgelijke diensten en goederen als die aan afnemer worden verstrekt, ter beschikking te stellen aan derden, tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen.

 

Artikel 4. BETALING, WANPRESTATIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Betaling dienst plaats te hebben netto binnen veertien dagen na factuurdatum op een onzer giro- of bankrekeningen. Betaling op andere wijze, in het bijzonder door terhandstelling aan onze werknemers, is slechts geldig na schriftelijke instemming van onze directie. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk anders overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt ter vermindering op resp. ter voldoening van de oudste vervallen factuur/facturen met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betaling in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van een openstaande factuur/facturen te onzer keuze.
Girale betaling wordt geacht te hebben plaats gevonden op de datum waarop het bewuste bedrag op een onzer rekeningen is bijgeschreven. Kosten van betalingsverkeer, zoals kosten voor het innen van een cheque van de afnemer of kosten betrekkelijk vreemde valuta, welke ons door de bank worden berekend, komen ten laste van afnemer. Is afnemer nalatig met de betaling op de overeengekomen tijd en/of de overeengekomen wijze, dan zal hij in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de termijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.
Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van enig recht op verrekening. Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen zijn wij bevoegd, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraak op schadevergoeding. Voorts zijn wij in dat geval bevoegd de niet-nakoming als vervulling van een ontbindende voorwaarde, inhoudende dat de transactie is ontbonden bij niet-nakoming, in te roepen.
Afnemer is tot het laatste niet gerechtigd. In geval van surseance van betaling of faillissement van afnemer hebben wij het recht de overeenkomst onvoorwaardelijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Zodanige ontbinding zullen wij onverwijld door middel van een aangetekende brief ter kennis van afnemer brengen.
Voorts zijn wij gerechtigd in al die gevallen ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren;
elke annulering of ontbinding heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.
Bij niet-tijdige betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is afnemer onverminderd het hiervoor bepaalde, rente verschuldigd ad 1 % per maand. Ook zijn wij bevoegd de betrokken transactie of andere transacties op te schorten.
Wanneer wij het bij niet-tijdige betaling nodig oordelen onze vordering of vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven. In de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van afnemer. Te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 % berekend over het aan ons verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen welke zekerheid naar onze keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht.
De door ons geleverde goederen worden eerst het eigendom van de afnemer als deze aan al zijn verplichtingen uit de betrokken transactie, van welke aard dan ook (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen) heeft voldaan. De afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht aan de geleverde goederen willen treffen. Door ons geleverde goederen, terzake waarvan de eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Zolang wij ons de rechten op het verkochte hebben voorbehouden kan de afnemer over het gekochte uitsluitend beschikken ter eigen be- of verwerking of voor doorlevering, één en ander in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de door ons geleverde goederen als ons eigendom op te vorderen, waarbij de transactie op grond waarvan wij die goederen aan onze afnemer geleverd hebben, als ontbonden geldt. Wij hebben deze bevoegdheid ook, voorzover de goederen zich ingevolge doorlevering bij derden bevinden. Met het oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die aan de teruggekomen goederen volgens ons redelijke beoordeling moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

Artikel 5. KREDIETWAARDIGHEID

Indien wij na het sluiten van een overeenkomst tot de veronderstelling mochten komen dat betaling niet voldoende gewaarborgd is, zijn wij gerechtigd betaling van afnemer te verlangen, voorafgaand aan de levering; indien afnemer uiterlijk 14 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven niet aan ons verlangen tot voorafgaande betaling heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 6. OVERMACHT

Onvoorziene belemmeringen zoals staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, ernstige wijzigingen in de valuta-verhoudingen, oproer, mobilisatie, oorlog, staan van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, computerstoringen, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van hulpstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij ons of onze leveranciers voordoen, geven aan ons het recht de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat wij tot vergoeding van schade gehouden zijn. Indien de aflevering niet heeft plaatsgehad binnen een maand nadat de afnemer ons tot levering heeft aangemaand, hebben wij en op enig moment daarna de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren zonder schadevergoedingsaanspraak. Als overmacht heeft ook te gelden de situatie dat (de mogelijkheid van) nakoming van de overeenkomst tot levering van diensten of goederen afhankelijk is van overeenkomsten tussen ons en derden en zulke overeenkomsten geheel of gedeeltelijk om welke reden ook worden beëindigd en wij niet in staat zijn om op redelijke voorwaarden elders gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten.

 

Artikel 7. LEVERINGSTERMIJN EN VERZENDINGSTERMIJN

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan kan voor ons nimmer enige verplichting tot vergoeding van schade doen ontstaan en geeft afnemer niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Binnen drie weken na ontvangst van betaling door afnemer gaan wij tot verzending van de bestelling over.

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

Wij nemen geen aansprakelijkheid tegenover de afnemer op ons wegens schade die de afnemer lijdt, welke direct of indirect het gevolg is van het niet-tijdig of niet goed functioneren van de levering van diensten of goederen danwel van gebreken in de samenstelling of inhoud van de verstrekte diensten of goederen, resp. onvolledigheid daarvan, ook indien er sprake is van andere factoren, welke ook, dan overmacht; daarbij valt, behalve aan technische of andere problematiek bij ons, met name ook te denken aan gebrek aan nodige medewerking van derden die gerechtigd zijn tot het auteursrecht op gegevens of goederen; ook in geval van zodanige actie van derden zal afnemer ons op generlei grond aansprakelijk kunnen houden. Dit is slechts anders indien er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Voor dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de laatste aan de afnemer verzonden factuur. Wij nemen evenmin aansprakelijkheid op ons voor door de afnemer danwel enigerlei derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door ons geleverde diensten en goederen door de afnemer of door enigerlei derden.
De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van door ons geleverde diensten en goederen tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraak een direct gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde en de afnemer bovendien aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 9. UITVOERING

Wij behouden ons het recht voor om zelf de vorm en inhoud van onze diensten en goederen te bepalen en daarin wijziging aan te brengen. Wij hebben het recht om alles wat bij een
opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Wij zullen alle in ons vermogen liggende zorg besteden aan een zo goed en zo regelmatig mogelijke toelevering van diensten en goederen aan de afnemer.
Indien door het voortschrijden van de informatietechnieken en in het algemeen de ontwikkelingen op het gebied waarop de informatieverstrekking zich beweegt ten behoeve van elektronische gegevensoverdracht, een of meer van aanbevolen aanschaffingen/voorzieningen moeten worden vervangen door andere aanschaffingen/voorzieningen c.q. deze uitbreiding dienen te ondergaan, zullen wij de afnemer daarvan schriftelijk, onder toevoeging van alle vereiste specificaties, tenminste 180 dagen tevoren op de hoogte stellen. Tussen partijen is verstaan dat na het verstrijken daarvan de afnemer de mutaties resp. uitbreiding van de aanschaffingen/voorzieningen op eigen kosten zal dienen te hebben gerealiseerd.
Eventuele zodanige aanschaffingen/voorzieningen dienen door afnemer zelf te worden onderhouden. Voorts berust uiteraard de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van die aanschaffingen/voorzieningen bij de afnemer zelf.

 

Artikel 10. PRIJS EN WIJZIGING

De door ons opgegeven prijzen zijn behoudens indien anders aangegeven, inclusief BTW en zijn in die zin vrijblijvend dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende prijzen van bijvoorbeeld edelmetalen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de aflevering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de prijs op billijke wijze te onze beoordeling aan te passen in welk geval afnemer bevoegd is de overeenkomst te ontbinden als het gaat om een prijsverhoging van meer dan 10 %. Voor bestellingen beneden de f 100,– of de tegenwaarde in vreemd courant zijn voorts verzend- en administratiekosten verschuldigd, te bepalen te onzer discretie.
Bij prijsverlaging opgelegd door derden, hebben wij het recht binnen 14 dagen de transactie te annuleren.

 

Artikel 11. RECLAMES

Klachten over nakoming door ons van onze verplichtingen dienen door de afnemer binnen tien dagen na de onderhavige gebeurtenis schriftelijk en duidelijk gemotiveerd aan ons te worden vermeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
Na ontvangst en acceptatie van zodanige reclame zullen wij ons ervoor inspannen om binnen een redelijke termijn eventuele tekortkoming te corrigeren.

 

Artikel 12. OVERIG

De afnemer kan zonder onze toestemming rechten en verplichtingen die volgen uit tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomsten, aangevuld met hetgeen uit deze algemene voorwaarden volgt, niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen.
Transport vindt plaats voor risico van afnemer.
De “kopjes”bij de artikelen hebben geen enkele functie en geldigheid dan slechts te dienen ter overzichtelijkheid van de indeling. Geen enkel recht kan aan die kopjes worden ontleend.

 

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT

Op de door ons gedane offertes en op de met ons gesloten overeenkomsten e.d. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van toepasselijkheid van (bepalingen van) het Weens Koopverdrag.

 

Artikel 14. GESCHILLEN

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of indien zulks niet mogelijk blijkt, te onzer keuze door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem of door de rechter in de woonplaats of plaats van vestiging van afnemer.

De algemene voorwaarden van Eurocase B.V. zijn met ingang van 11 augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem.

Coin Capsules and more...